Finisa 2z d.o.o., zavarovalno zastopanje so v skladu z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES-Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), ki je začela veljati 24. 5. 2016, uporabljati pa se začne neposredno in hkrati v vseh državah članicah 25.5.2018, sprejele POLITIKO ZASEBNOSTI, v kateri so podane vse zakonsko zahtevane informacije o obdelavi osebnih podatkov posameznikov. Izvleček politike zasebnosti je dostopen na spletni strani FINISA 2Z D.O.O 

Kontakti podatki

Upravljalec osebnih podatkov s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov:

Direktor: Renata Tatalovič

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Renata Tatalovič

Email naslov: info@finisa.si

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo in zbiranjem le-teh ter uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Namen in pravni temelji obdelave osebnih podatkov

Sklepanje in izvajanje zavarovalnih pogodb: Finisa 2z d.o.o.
Zavarovanja osebne podatke zavarovalcev in zavarovancev obdeluje v okviru namena izvajanja pogodb, tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe oz. povpraševanja posameznika.

Finisa 2z d.o.o, obdeluje osebne podatke posameznika tudi na podlagi:

GDPR (General Data Protection Regulation Splošna uredba EU o varstvu podatkov)
Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1)
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) za namen posredovanja osebnih podatkov, ki zapadejo v obveznost poročanja Uradu RS za preprečevanje panja denarja in financiranja terorizma.

Privolitvena izjava

Finsa 2z d.o.o. zavarovanja v določenih primerih zaproša svoje stranke (zavarovalce in zavarovance ter druge posameznike) za podajo privolitve v obdelavo in zbiranje njihovih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, vključno z obveščanjem o njim prilagojenih ponudbah. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica takšne privolitve. Veljavno privolitev v obdelavo osebnih podatkov lahko poda le oseba, starejša od 15 let, sicer mora z obdelavo osebnih podatkov soglašati starš oziroma skrbnik.

Uporabniki osebnih podatkov in morebiten prenos v tretje države

V Finisa 2z d.o.o., vaše osebne podatke obdelujejo zaposleni ter pogodbeniki (po naših navodilih in na naš račun) ter podjetja, ki nam nudijo tehnično podporo pri obdelavi podatkov (izdelovalci računalniških aplikacij).

Tako v nekaterih primerih z našimi pogodbenimi partnerji v skladu z določili GDPR nastopamo kot skupni upravljalci osebnih podatkov, saj skupaj določamo namene in pogoje obdelave vaših osebnih podatkov.

Vaši osebni podatki se ne iznašajo v tretje države, niti nimamo obdelovalce vaših podatkov zunaj območij držav članic Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, pri čemer pa jamčimo, da v kolikor bi do teh primerov prišlo, bi nivo varstva vaših podatkov bil zagotovljen na isti ravni kot bi to počeli sami, pri tem pa bile spoštovane vse zahteve predpisov, ki se nanašajo na prenos osebnih podatkov.

Hramba osebnih podatkov

Finisa 2z d.o.o.,bo obdelovala osebne podatke le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa za namen, za katerega je bila privolitev dana, le do preklica. Osebni podatki se obdelujejo na podlagi veljavne zakonodaje, hrani se jih še deset let od poteka veljavnosti zadnjega vašega sklenjenega zavarovanja na sedežu zavrovalnic kot pogodbenih partnerjev kot priloga k zavarovalni polici.

Več kot 20 let delovnih izkušenj, več kot 10,000 zadovoljnih strank in še več sklenjenih zavarovanj. Za vas poiščemo najnižjo zavarovalno premijo z najboljšimi kritji na trgu.

Stopite v kontakt

Posvetujte se z nami preko telefona. Na telefonsko številko 01 5468 400 nas lahko pokličete med 9.00 in 16.00 uro.